บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูล แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียมกัน

BKIiCare

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการกรุงเทพประกันภัยได้อีก 1 ช่องทาง ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

iOS
Android